integritetspolicy

Integritetspolicy

1. INLEDNING

Denna informationstext förklarar hur Omnia hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som

 • Besöker vår webbplats
 • Fyller i en intresseanmälan

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIGA

Omnia Hälsoklubb org nr 559099-7267, Sisjövägen 265, 436 38 Askim (nedan OMNIA) ansvarar för behandlingen av personuppgifter som lämnas till OMNIA av en enskild i samband med t.ex. intresseanmälan eller ansökan om medlemskap.

3. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, eller IP-adress.

4. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig bra service, tjänster och erbjudanden.

Behandlingen utförs av OMNIA, företag inom OMNIAs koncern, inkluderande Facebook och övriga sociala medier. OMNIA behandlar i enlighet med vad som beskrivs nedan personuppgifter (inklusive personnummer) som lämnas till OMNIA i samband med t.ex. intresseanmälan respektive ansökan om medlemskap och i samband med anmälan till aktiviteter och tjänster samt vid senare kontakter.

4.1 När du kommunicerar med oss

Du kan välja att kommunicera med OMNIA på många olika sätt, t.ex. via sociala medier, i samtal och e-post.

När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Information om din synpunkt, fråga eller ditt ärende

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Besvara frågor och hantera ditt ärende, t ex avhjälpa fel och klagomål
 • Leverera beställd information, t ex medlemsbevis
 • Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida
 • För att hjälpa dig med ditt specifika mål eller fråga.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i upp till 12 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.

4.2 När vi har en skyldighet enligt lag

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet.

Rättslig grund: När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.

5. HUR LÄNGE VI SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Läs mer om hur länge vi sparar dina uppgifter ovan under respektive avsnitt.

6. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

OMNIA säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • Leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som t ex tillhandahåller IT-tjänster, hanterar medlemsärenden och marknadsför för OMNIAs räkning
 • Samarbetspartners som tillhandahåller medlemsförmåner
 • Andra bolag såsom regionala bolag och lokalföreningar
 • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut
 • Sociala medie-aktörer, såsom t.ex. Facebook och LinkedIn

Mottagare som hanterar personuppgifter för OMNIAs räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

7. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär t.ex. att vi har rutiner och regler kring dataskydd och att våra medarbetare bara har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

8. DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas

Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade

Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna

Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring –  du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.

du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss
Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här:
www.datainspektionen.se

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss. Se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

9. HUR DU MOTSÄTTER DIG ELEKTRONISK DIREKTMARKNADSFÖRING

OMNIA kan komma att använda din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring är du välkommen höra av dig så inför vi en så kallad reklamspärr för dina uppgifter.

Sådan anmälan ska vara skriftlig, innehålla namn och personnummer/medlemsnummer och skickas till postadress eller e-postadress under ”kontaktuppgifter”.

10. KONTAKTUPPGIFTER

Omnia Hälsoklubb org nr 559099-7267 är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom att skicka en begäran till:

Omnia Hälsoklubb, Sisjövägen 265

436 38 Askim

E-post: thomas@omniagym.se

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Om vi är osäkra på din identitet kommer vi att kontakta dig för ytterligare information.

11. SENAST UPPDATERAT

Denna policy uppdaterades 2021-01-15.